Showing all 9 results

Máy laser quang đông võng mạc, máy chụp cắt lớp OCT, máy chụp đáy mắt

Rated 5.00 out of 5

Dịch kính - Võng mạc

Máy chụp cắt lớp OCT Primus 200

Dịch kính - Võng mạc

Máy Laser quang đông Visulas 532 Vite