Giác mạc - Khúc xạ

Giác mạc - Khúc xạ

Thiết bị đo khúc xạ tự động, đo bản đồ giác mạc, và phẩu thuật Lasik như Máy Laser Excimer Mel 90, Laser Femtosecond