Showing all 2 results

Thiết bị đo khúc xạ tự động, đo bản đồ giác mạc, và phẩu thuật Lasik như Máy Laser Excimer Mel 90, Laser Femtosecond

Giác mạc - Khúc xạ

Máy đo khúc xạ Visuref 100 Zeiss