Máy chụp bản đồ giác mạc Atlas 9000 Zeiss

  • Chụp bản đồ giác mạc
  • Khảo sát Độ cong giác mạc
  • Khảo sát Đường kính ngang của giác mạc
  • Khảo sát đồng tử