Máy Laser quang đông Visulas 532 Vite

  • Quang đông võng mạc điều trị bệnh võng mạc tăng sinh do tiểu đường và thoái hóa hoàng điểm
  • Tạo hình vùng bè trong điều trị bệnh tăng nhãn áp
  • Iridotomy: điều trị tăng nhãn áp
  • Điều trị bóc tách võng mạc