Máy Visulas Laser Yag III Zeiss

ỨNG DỤNG ĐIỀU TRỊ:

  • Mở được bao sau (Posterior Capsulotomy)
  • Mở bao trước (Anterior Capsulotomy)
  • Cắt bỏ mống mắt (Iridetomy)
  • Cắt bè dịch kính (Servering of Vitreous Strands)
  • Cắt dính mống mắt (Servering of Synechia)
  • Loại bỏ đục thủy tinh thể (Removal of Lens Precipitates)
  • Cắt bè mống mắt (Trabeculotomy)
  • Phá vỡ màng dịch kính (Fragmentation of vitreous menbrances)